BALKANI
   English   Български
Ърнест Хемингуей: "Писателят трябва да пише това, което има да казва, а не да го изговаря". Две минутна Нобелова реч

Ърнест Хемингуей – реч по случай удостояването му с Нобелова награда.
Тъй като лауреатът не успява да присъства на банкета по случай връчването на Нобеловите награди в Кметството в Стокхолм, на 10ти декември, 1954г., речта му е прочетена от Джон Кабът, Посланик на САЩ в Швеция.


"Няма писател, който да познава великите писатели, които не са получили Наградата, и който да може да я приеме по друг начин, освен със смирение. Не е нужно да изброявам тези писатели. Всеки тук може да си състави собствен списък, според познанията и съвестта си.
За мен би било невъзможно да помоля посланика на моята страна да прочете реч, в която един писател казва всичко, което е в сърцето му. Нещата може да не стават веднага различими от думите, които човек пише, а това понякога може да се окаже за негов късмет. В крайна сметка са съвсем ясни, и чрез тях и химията, които този човек притежава, той или ще пребъде, или ще бъде забравен.
Писането, в най-добрия си вариант, представлява самотен живот. Писателските организации облекчават самотата на писателя, но се съмнявам да подобряват писането му. Той печели обществено признание, отърсвайки се от самотата си и често работата му се влошава. Защото върши работата си сам, и ако е достатъчно добър като писател, трябва да се изправя лице в лице с вечността, или липсата й, всеки ден.
За един истински писател, всяка книга трябва да е ново начало, в което отново се опитва да постигне нещо, което е отвъд постижимото. Той винаги трябва да се стреми към нещо, което никога преди това не е било правено, или което други са се опитали да направят и са се провалили. Тогава, понякога, с огромна доза късмет, той ще успее.
Колко лесно би било писането на литература, ако просто беше достатъчно да се пише с други думи нещо, което вече е било написано добре. Точно защото сме имали такива велики писатели в миналото, писателят е накаран до отиде далеч отвъд възможностите си, чак до място, където никой не може да му помогне.
Твърде дълго говорих за писател. Писателят трябва да пише това, което има да казва, а не да го изговаря. Още веднъж Ви благодаря!"

Източник: www.openculture.com
Превод от английски: Надя Тороманова
13 юни 2017Ernest Hemingway - Banquet Speech
As the Laureate was unable to be present at the Nobel Banquet at the City Hall in Stockholm, December 10, 1954, the speech was read by John C. Cabot, United States Ambassador to Sweden
________________________________________
Listen to an Audio Recording of Ernest Hemingway's Banquet Speech

" No writer who knows the great writers who did not receive the Prize can accept it other than with humility. There is no need to list these writers. Everyone here may make his own list according to his knowledge and his conscience.

It would be impossible for me to ask the Ambassador of my country to read a speech in which a writer said all of the things which are in his heart. Things may not be immediately discernible in what a man writes, and in this sometimes he is fortunate; but eventually they are quite clear and by these and the degree of alchemy that he possesses he will endure or be forgotten.

Writing, at its best, is a lonely life. Organizations for writers palliate the writer's loneliness but I doubt if they improve his writing. He grows in public stature as he sheds his loneliness and often his work deteriorates. For he does his work alone and if he is a good enough writer he must face eternity, or the lack of it, each day.

For a true writer each book should be a new beginning where he tries again for something that is beyond attainment. He should always try for something that has never been done or that others have tried and failed. Then sometimes, with great luck, he will succeed.

How simple the writing of literature would be if it were only necessary to write in another way what has been well written. It is because we have had such great writers in the past that a writer is driven far out past where he can go, out to where no one can help him.

I have spoken too long for a writer. A writer should write what he has to say and not speak it. Again I thank you. " Книгите на издателство БАЛКАНИ може да закупите тук.

:: нагоре :: назад :: начало :: 
(c) 2002-2024 BALKANI, created by ABC Design & Communication